ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านการเกษตร
SmartFarmer
ข้อมูลองค์กรสถาบันเกษตรกร
เกษตรแปลงใหญ่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบส่งเสริมการเกษตร
 

ทะเบียนเกษตรกร
ระบบปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมฯ
ระบบการผลิตทางการเกษตร
ศบกต.
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ระบบฐานข้อมูลเกษรกร (กสก.)
วิสาหกิจชุมชน
E-project
KM online


 

เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
ด่านช้าง
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ดอนเจดีย์
สองพี่น้อง
สามชุก
อู่ทอง
หนองหญ้าไซ


 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุพรรณบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สุพรรณบุรี

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุรี


 

 

เกษตรสุพรรณบุรีจัดสัมมนา
สร้าง เครือข่าย Smart Farmer
ต้นแบบ ปี 2561

การประชุมคณะอนุกรรมการอ้อย
ระดับท้องถิ่น เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 3/2561

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรีเปิดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561
ในวาระ ครบรอบ 50 ปี
กรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรสุพรรณบุรีจัดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3

 
ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
 
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
เชิญชวนเยี่ยมชมงานเกษตรแม่กลอง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมเกษตรจาการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง วิจัย พันธู์พื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.2547
โครงการ"ศาสตร์พลังตัวเลข พลิกวิกฤต SME"
เชิญชวนร่วมนำเสนอข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อรับการคัดเลือกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น" ครูภูมิปัญญาไทย" รุ่นที่ 9
เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หัวข้อ " ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (12/02/61)
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (26/01/61)
 

 
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
ปี 2561 (18/07/61)
ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ (16/07/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์นำเกษตรกรเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้(กลุ่มจังหวัด) (12/07/61)
เผยแพร่แผนการจ้างเหมาพัฒนารูปแบบสินค้าหรือจัดทำบรรจุภัณฑ์หรือตราสินค้า (12/07/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสถานที่การประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการนเกษตร (11/07/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (10/07/61)
ประกาศชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำกระสอบพลาสติกโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) (เพิ่มเติม) (10/07/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานทำเอกสารประกอบการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (09/07/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำวีทีอาร์โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ 50 แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม (05/07/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ 50 แหล่ง
ท่องเที่ยว เชิงเกษตรต้องชม (05/07/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (02/07/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 4 (02/07/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ก 9233 สุพรรณบุรี (02/07/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/06/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/06/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/06/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม
เกษตรอำเภอประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/06/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปอาหารจากข้าว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/06/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดประชาสัมพันธ์การผลิตสินค้าสมุนไพร กิจกรรม
จัดตั้งศูนย์การผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร(งบจังหวัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/06/61)
อ่านต่อ
     
นายไพฑูรย์ รื่นสุข