ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านการเกษตร
Smart Farmer
ข้อมูลองค์กรสถาบันเกษตรกร
เกษตรแปลงใหญ่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบส่งเสริมการเกษตร
 

ทะเบียนเกษตรกร
ระบบปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมฯ
ระบบการผลิตทางการเกษตร
ศบกต.
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ระบบฐานข้อมูลเกษรกร (กสก.)
วิสาหกิจชุมชน
E-project
KM online


 

เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
ด่านช้าง
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ดอนเจดีย์
สองพี่น้อง
สามชุก
อู่ทอง
หนองหญ้าไซ


 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุพรรณบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สุพรรณบุรี

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุรี


 

เกษตรจังหวัดสุุพรรณบุุรีร่วมประชุมการดำเนินโครงการ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562

เกษตรสุพรรณบุรีร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
ประจำปี 2562 ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีรับการติดตามนิเทศงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 2

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีจัดวันสาธิตการดำเนินงาน
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ปี 2562

ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
 
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (07/09/64)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (27/08/64)
การสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (13/08/64)
ประการเลื่อนการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (06/07/64)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (23/07/64)
บทความส่งเสริมการเกษตร ปี 2564: ตลาดเกษตรกรแดนยุทธหัตถี สินค้าดีมีคุณภาพ
บทความส่งเสริมการเกษตร ปี 2563: การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เชิญชวนเยี่ยมชมงานเกษตรแม่กลอง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมเกษตรจาการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง วิจัย พันธู์พื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.2547
โครงการ"ศาสตร์พลังตัวเลข พลิกวิกฤต SME"
เชิญชวนร่วมนำเสนอข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อรับการคัดเลือกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น" ครูภูมิปัญญาไทย" รุ่นที่ 9
เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หัวข้อ " ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (12/02/61)
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (26/01/61)
 

 
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป(คนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป(แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดสำนักงาน สำหรับการจัดเวทีชุมชนส่งเสริมการรวมกลุ่ม&สร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับการจัดเวทีชุมชนส่งเสริมการรวมกลุ่ม&สร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการจัดทำแปลงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (งบจังหวัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับผลิตและขยายชีวภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(ขับเคลื่อนการดำเนินงานและการให้บริการคลินิกพืชระดับพื้นที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสื่อวิดีทัศน์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่มอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรกิจกรรมสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อสร้างแปลงต้นแบบ(งบกลุ่มจังหวัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(15/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับการจัดทำแปลงต้นแบบการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืช
เพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบโครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(15/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer&Young Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/06/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุงานบ้านงานครัว โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/05/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/05/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำคู่มือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/05/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/05/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/05/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/5/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/05/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/05/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/05/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/05/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/05/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้าเล่มกิจกรรมอบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAPภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/05/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมอบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/05/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจเก็บข้อมูลแปลงระบบติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อเฝ้าระวังและพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่สินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดหน้าฟาร์ม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูปสินค้าเกษตร
ให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่สินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดหน้าฟาร์ม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมจำหน่ายของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/04/65)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) (18/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 919 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ และวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/04/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป(คนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป(แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานดูแลผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03/65)
แผนการจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (29/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร "วันเก็บเกี่ยวฟักทองเงินล้าน จังหวัดสุพรรณบุรี" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการกิจกรรมการจัดงานวันเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกันเพื่อเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดและอุปกรณ์การเกษตร โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุการเกษตรการสนับสนุนวัสดุผลิตเชื้อจุลินทรีย์พร้อมใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุการเกษตรสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ศจช. และพื้นที่เสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุงานบ้านงานครัว กิจกรรมพัฒนาตลาดเกษตรกร โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุการเกษตรจัดทำแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยแบบแม่นยำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/03/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุการเกษตรการพัฒนาแปลงต้นแบบระบบติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช เพื่อการเฝ้าระวังและพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/02/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/02/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูล ศดปช. ใน Application รู้ดิน รู้ปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/02/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/02/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข-5486 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/02/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามกุฎราชกุมาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/01/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/01/65)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564) (10/01/65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป(คนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป(แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานการเกษตร กิจกรรม สนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดแสดงผลงาน/โครงการที่โดดเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/12/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/12/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/12/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/12/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/12/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/12/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/11/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมระบบน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/11/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/11/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/11/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุมหารือกรณีเกษตรกรยื่นคำร้อง ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนและหลังเกิดภัยพิบัติ (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/11/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 9189 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/11/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/10/64)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) (29/10/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/10/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป (คนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/09/64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ โครงการอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ บึงฉวาก (27/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/64)
แผนการจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลผักพื้นบ้านและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (23/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กบ 1619 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร โดยวิธีคัดเลือก (06/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว โดยวิธีคัดเลือก (06/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรี (งบฟื้นฟู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตข้าวคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสื่อเรียนรู้ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและกิจกรรมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/09/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมวัสดุอุปกรณ์และตั้งศูนย์รถยนต์ราชการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 2289 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 9179 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/08/64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี (27/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/08/64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร (25/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายกิจกรรมการให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรเพื่อสร้างอัตลักษณ์ในตลาดเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำบรรจุภัณฑ์และสติ๊กเกอร์ กิจกรรมย่อยสับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพการเกษตรเบื้องต้นตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สั่งซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมย่อย การตรวจประเมินแปลงตามระบบ PGS ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำวิดีทัศน์ กิจกรรมอบรมประธานศูนย์เครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาติดตั้งและทดสอบระบบชุดตรวจวัดน้ำในนาข้าว กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำเพื่อสร้างความเข้มแข็งและทนทานต่อศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำเพื่อสร้างความแข็งแรงและทนทานต่อศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบประกาศพร้อมกรอบโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมการติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับและสร้างแบรนด์สินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับและสร้างแบรนด์สินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (03/08/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/08/64)
อ่านต่อ
     

นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ
 
free counter