ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านการเกษตร
Smart Farmer
ข้อมูลองค์กรสถาบันเกษตรกร
เกษตรแปลงใหญ่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบส่งเสริมการเกษตร
 

ทะเบียนเกษตรกร
ระบบปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมฯ
ระบบการผลิตทางการเกษตร
ศบกต.
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ระบบฐานข้อมูลเกษรกร (กสก.)
วิสาหกิจชุมชน
E-project
KM online


 

เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
ด่านช้าง
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ดอนเจดีย์
สองพี่น้อง
สามชุก
อู่ทอง
หนองหญ้าไซ


 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุพรรณบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สุพรรณบุรี

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุรี


 

เกษตรจังหวัดสุุพรรณบุุรีร่วมประชุมการดำเนินโครงการ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562

เกษตรสุพรรณบุรีร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
ประจำปี 2562 ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีรับการติดตามนิเทศงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 2

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีจัดวันสาธิตการดำเนินงาน
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ปี 2562

 
ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
 
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
เชิญชวนเยี่ยมชมงานเกษตรแม่กลอง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมเกษตรจาการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง วิจัย พันธู์พื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.2547
โครงการ"ศาสตร์พลังตัวเลข พลิกวิกฤต SME"
เชิญชวนร่วมนำเสนอข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อรับการคัดเลือกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น" ครูภูมิปัญญาไทย" รุ่นที่ 9
เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หัวข้อ " ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (12/02/61)
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (26/01/61)
 

 
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/05/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/05/63)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/05/63)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/05/63)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์เครือข่าย การดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และการเตือนการระบาดศัตรูพืช (สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงสถานการณ์ศัตรูพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เสริมสร้างศักยภาพ ศดปช.ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/04/63)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/63)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/04/63)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/04/63)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/04/63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2563) (20/04/63)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/04/63)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/04/63)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/04/63)
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/04/63)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/03/63)
แผนการจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30/03/63)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (30/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03/63)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จำนวน 8 รายการ (17/03/63)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ (17/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/02/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/02/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/02/63)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/02/63)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/02/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ประตู และมู่ลี่ อาคารอำนวยการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/02/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/02/63)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/01/63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)(24/01/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/01/63)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน (14/01/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/01/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/01/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/01/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/01/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/01/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการใช้สถานที่ฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ 1
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร สับปะรด โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(18/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รการอบรมการจัดเวทีและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพ พื้นที่แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรการอบรมการจัดเวทีและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพ พื้นที่แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมวัสดุอุปกรณ์และตั้งศูนย์รถยนต์ราชการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 2289 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/11/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/11/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้านยไวนิลโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/11/62)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562) (25/10/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/10/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางสินค้า โครงการตลาดเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรและจัดตกแต่งสถานที่ โครงการตลาดเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (กลุ่มจังหวัด) เงินเหลือจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/62)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (20/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการพร้อมตกแต่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/62)
เผยแพร่การจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการใช้สถานที่กิจกรรมการสัมมนาคณะทำงานทีมผู้ตรวจประเมินแปลงมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)ระดับอำเภอและผู้เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (กลุ่มจังหวัด) เงินเหลือจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/62 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์นำคณะทำงานทีมผู้ตรวจเข้าร่วมสัมมนา กิจกรรมการสัมมนาคณะทำงานทีมผู้ตรวจประเมินแปลงมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)ระดับอำเภอและผู้เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (กลุ่มจังหวัด) เงินเหลือจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/62 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการผลิต (GAP) โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือกิจกรรมการพัฒนาผู้ตรวจแปลงสมุนไพรอินทรีย์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (กลุ่มจังหวัด) เงินเหลือจ่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการใช้สถานที่กิจกรรมการพัฒนาผู้ตรวจแปลงสมุนไพรอินทรีย์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (กลุ่มจังหวัด) เงินเหลือจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการจำกัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้งทำโล่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และผ้าผูกประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (30/08/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้(งบกลุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/08/62)
ประกวดผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาขัดทาสีศาลาหกเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/08/62)
ประกวดผู้ชนะเสนอราคา จ้ดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/08/62)
ประกวดผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดประชาสัมพันธ์การผลิตข้าวปลอดภัยเชิงธุรกิจ(งบจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(23/08/62)
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(23/08/62)

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย(งบกลุ่มจังหวัด)ดดยเฉพาะเจาะจง (20/08/62)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน (20/08/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการสัตรูพืชชุมชน (20/08/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (20/08/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน (19/08/62)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน (19/08/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 (19/08/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าข้าวปลอดภัยเชิงธุรกิจ (งบจังหวัด) (16/08/62)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน (16/08/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดสุุพรรณบุรี (16/08/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (07/08/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (07/08/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ (07/08/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (07/08/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน
บ้านแจงงาม ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (06/08/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันภัยรถยนต์ราชการ (05/08/62)
อ่านต่อ
     
นายไพฑูรย์ รื่นสุข