นายไพฑูรย์ รื่นสุข
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

 •   ข่าวประกาศ  

 •   จัดซื้อจัดจ้าง   

 • งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 21/11/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 21/11/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 14/09/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 16/08/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 16/08/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 13/06/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560 03/05/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 05/04/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 10/03/60
 • ประกาศผลผู้ชนะการปการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข 5486 สุพรรณบุรี 20/11/60
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/60
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/60
 • ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 31/10/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานีเรียนรู้พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/60
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24/10/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/60
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 28/09/60
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาผักพื้นบ้านและภููมิทัศน์ 28/09/60
 • แผนการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28/09/60
 • แผนการจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28/09/60
 • แผนการจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28/09/60
 • แผนการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีร้ัวสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/60

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

235/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อีเมล์ : suphanburi@doae.go.th โทรศัพท์.035-555-455

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์