ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านการเกษตร
SmartFarmer
ข้อมูลองค์กรสถาบันเกษตรกร
เกษตรแปลงใหญ่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบส่งเสริมการเกษตร
 

ทะเบียนเกษตรกร
ระบบปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมฯ
ระบบการผลิตทางการเกษตร
ศบกต.
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ระบบฐานข้อมูลเกษรกร (กสก.)
วิสาหกิจชุมชน
E-project
KM online


 

เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
ด่านช้าง
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ดอนเจดีย์
สองพี่น้อง
สามชุก
อู่ทอง
หนองหญ้าไซ


 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุพรรณบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สุพรรณบุรี

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุรี


 

 

การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เกษตรเมืองสุพรรณบุรีเยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ตำบลดอนโพธิ์ทอง

เกษตรศรีประจันต์จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

เกษตรหนองหญ้าไซจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการ
ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
ในครัวเรือนและชุมชน

 
ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
 
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
เชิญชวนเยี่ยมชมงานเกษตรแม่กลอง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมเกษตรจาการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง วิจัย พันธู์พื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.2547
โครงการ"ศาสตร์พลังตัวเลข พลิกวิกฤต SME"
เชิญชวนร่วมนำเสนอข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อรับการคัดเลือกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น" ครูภูมิปัญญาไทย" รุ่นที่ 9
เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หัวข้อ " ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (12/02/61)
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (26/01/61)
 

 
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน
(14/01/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลข กข 5486
สุพรรณบุรี (07/01/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 2 (28/12/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
ธันวาคม 2561 (27/12/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลังคาและขัดทาสีศาลาเกวียนวัวและศาลาเกวียนควาย
(27/12/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (19/12/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว (17/12/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (13/12/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/12/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
พฤศจิกายน 2561 (29/11/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต (26/11/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศพก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/11/61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (06/11/61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (30/10/61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 แห่ง (25/10/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสกัดสมุนไพรไล่แมลง (24/10/61)
เผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 10 แห่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (08/10/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 1 (27/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร (24/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมวัสดุอุปกรณ์และตั้งศูนย์รถยนต์ราชการ
รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 2289 สุพรรณบุรี (24/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหุ้มเบาะรถยนต์ราชการ กต 2289 (24/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ (24/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป (24/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (24/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน (24/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ (24/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก (24/09/61)
เผยแพร่การจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (24/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 (24/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของสมมนาคุณ (24/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์บัสปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (24/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารและจัดทำนิทรรศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล
การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (14/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (14/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุระบบน้ำ ไฟฟ้า และประปา (14/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (14/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ก 9241 สุพรรณบุรี (14/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน บว 5428 สุพรรณบุรี (14/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (12/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (12/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2561 (12/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์งานสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา
(12/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการกิจกรรม จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตสินค้าปลอดภัย (11/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
(11/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวเพื่อการบริโภค (11/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
(11/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์บัสปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (11/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับ (11/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร การจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพ
ของพื้นที่ (11/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
(11/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน นก 4444 สุพรรณบุรี
(06/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (06/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร (04/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมสำนักงาน (04/09/61)
แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตรการจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของพื้นที่
(03/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/09/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/08/61)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและจัดทำชุดนิทรรศการ โครงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในงานส่งเสริม
การเกษตรปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/08/61)
ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(29/08/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดนิทรรศการกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/08/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเกษตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/08/61)
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้าข้าว(งบจังหวัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(27/08/61)
ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิต
ภาคการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/08/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรม พัฒนา
ระบบการผลิตภาคการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/08/61)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (24/08/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหุ้มเบาะรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำโล่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟทางบ้านพักราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันภัยรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/08/61)
เผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (17/08/61)
อ่านต่อ
     
นายไพฑูรย์ รื่นสุข