ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านการเกษตร
Smart Farmer
ข้อมูลองค์กรสถาบันเกษตรกร
เกษตรแปลงใหญ่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบส่งเสริมการเกษตร
 

ทะเบียนเกษตรกร
ระบบปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมฯ
ระบบการผลิตทางการเกษตร
ศบกต.
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ระบบฐานข้อมูลเกษรกร (กสก.)
วิสาหกิจชุมชน
E-project
KM online


 

เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
ด่านช้าง
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ดอนเจดีย์
สองพี่น้อง
สามชุก
อู่ทอง
หนองหญ้าไซ


 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุพรรณบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สุพรรณบุรี

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุรี


 

เกษตรจังหวัดสุุพรรณบุุรีร่วมประชุมการดำเนินโครงการ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562

เกษตรสุพรรณบุรีร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
ประจำปี 2562 ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีรับการติดตามนิเทศงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 2

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีจัดวันสาธิตการดำเนินงาน
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ปี 2562

 
ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
 
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
บทความส่งเสริมการเกษตร ปี 2564: ตลาดเกษตรกรแดนยุทธหัตถี สินค้าดีมีคุณภาพ
บทความส่งเสริมการเกษตร ปี 2563: การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เชิญชวนเยี่ยมชมงานเกษตรแม่กลอง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมเกษตรจาการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง วิจัย พันธู์พื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.2547
โครงการ"ศาสตร์พลังตัวเลข พลิกวิกฤต SME"
เชิญชวนร่วมนำเสนอข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อรับการคัดเลือกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น" ครูภูมิปัญญาไทย" รุ่นที่ 9
เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หัวข้อ " ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (12/02/61)
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (26/01/61)
 

 
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นหมุนการผสมปุ๋ยใช้เอง กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย ศดปช. กับ ศพก. และแปลงใหญ่ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 9189 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมขัดทาสีอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/02/64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ 2 การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ (24/02/64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพ(24/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการฝึกอบรมกิจกรรม พัฒนาเกษตรกรและสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรและสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/02/64)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขยายเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/02/64)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขยายเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/02/64)
เผยแพร่การจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการจัดทำแปลงสมุนไพรป้องกันกำจัดโรคหรือแมลงศัตรูพืช (17/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจให้แก่สมาชิก ศดปช.โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉาะเจาะจง (16/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจให้แก่สมาชิก ศดปช.โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉาะเจาะจง (16/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นหมุนการผสมปุ๋ยใช้เอง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจให้แก่สมาชิก ศดปช.โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉาะเจาะจง (16/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์(งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/02/64)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/02/64)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง จ้างเหมาขยายเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมประตูทางเข้าอุทยานผักพื้นบ้านฯ บึงฉวาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/01/64)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องแผนเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว (21/01/64)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563) (21/01/64)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องแผนเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (18/01/64)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องแผนเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (18/01/64)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องแผนเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการจัดทำแปลงผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (15/01/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/01/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/01/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/12/63)
เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาขยายเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว (23/12/63)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (16/12/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนบริเวณสำนักงานและระบบไฟฟ้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 2 รายการ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/12/63)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนบริเวณสำนักงานและระบบไฟฟ้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 2 รายการ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/11/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/11/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/11/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/11/63)
เผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงถนนบริเวณสำนักงานและระบบไฟฟ้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (27/10/63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู็ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (16/10/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มภาชนะ (จาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/63)
แผนการจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (28/09/63)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (24/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์และใบปัดน้ำฝนรถยนต์ราชการหมายเลข นก 4444 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกไม้ยืนต้นและทำทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลแปลง โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแปลง โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้และกำจัดสิ่งกีดขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันภัยรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรและพันธุ์ไม้ประดับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี (งบจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน โครงดารพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการเสริมสร้างความรู้การผลิตพืชสมุนไพร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวลำไย ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมเปลี่ยนไม้ดัดชาฮกเกี้ยนรูปทรงมังกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (สนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายชุดฐานโครงไม้ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer กิจกรรมย่อยปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการจัดทำศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ(เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์) (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายชื่อผักพื้นบ้านและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต (งบกลุ่มจังหวัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมโครงหลังคาสะพานทางเข้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม กิจกรรมการสร้างและพัฒนากระบวนการกลุ่มผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ(งบจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตรวจประเมินแปลงเพื่อรับรองมาตรฐานข้าว GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์และบรรจุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ(งบจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเผยแพร่ข้อมูลหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดผ่านวิทยุกระจายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาผลิตสื่อออนไลน์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ (งบจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำแผ่นพับและโปสเตอร์โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำโล่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จัดงานรณรงคและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดสถานที่และฐานเรียนรู้ในการจัดงานรณรงค์การจัดการศัตรูอ้อย(จักจั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำจัดทำบรรจุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำเอกสารโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (สมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาป้ายห้อยสินค้าและแผ่นพับโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายบรรจุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำกระสอบพลาสติกโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/07/63)
อ่านต่อ
     

นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ