ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านการเกษตร
SmartFarmer
ข้อมูลองค์กรสถาบันเกษตรกร
เกษตรแปลงใหญ่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบส่งเสริมการเกษตร
 

ทะเบียนเกษตรกร
ระบบปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมฯ
ระบบการผลิตทางการเกษตร
ศบกต.
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ระบบฐานข้อมูลเกษรกร (กสก.)
วิสาหกิจชุมชน
E-project
KM online


 

เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
ด่านช้าง
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ดอนเจดีย์
สองพี่น้อง
สามชุก
อู่ทอง
หนองหญ้าไซ


 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุพรรณบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สุพรรณบุรี

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุรี


 

 

เกษตรสุพรรณบุรีร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ
คอนเฟอร์เร้นซ์ ในการประชุมผู้บริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

เกษตรสุพรรณบุรีจัดฝึกอบรมการจัดแผนพัฒนา
การเกษตรระดับตำบล

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีจับมือหน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการ
ด้านการเกษตร พร้อมแก้ไขปัญหาการเกษตรแก่เกษตรกร
และประชาชนที่สนใจ

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีจัดสัมมนาชี้แจงแนวทาง
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

 
ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
 
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
เชิญชวนเยี่ยมชมงานเกษตรแม่กลอง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมเกษตรจาการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง วิจัย พันธู์พื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.2547
โครงการ"ศาสตร์พลังตัวเลข พลิกวิกฤต SME"
เชิญชวนร่วมนำเสนอข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อรับการคัดเลือกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น" ครูภูมิปัญญาไทย" รุ่นที่ 9
เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หัวข้อ " ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (12/02/61)
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (26/01/61)
 

 
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร
ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/03/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/03/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/03/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (04/03/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (28/02/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร
การผลิตสินค้าเกษตร (27/02/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้และตกแต่งสถานที่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/02/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวปลอดภัยเชิงธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/02/62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม กิจกรรมจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจง
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและวิธีปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/02/62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์นำเกษตรกรเข้ารับการอบรม กิจกรรม จัดประชุมชี้แจงแนวทาง
การขับเคลื่อนนโยบายและวิธีการปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/02/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
(31/01/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยเชิงธุรกิจ
(31/01/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม (31/01/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่) ปี 2562 (31/01/62)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร การจัดทำแปลงนาพันธู์คุณภาพ (29/01/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสม
ตามสภาพพื้นที่ (29/01/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ (28/01/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรม การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/01/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นหมุนการผสมปุ๋ยใช้เอง กิจกรรมการใช้ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดิน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/01/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(23/01/62)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (22/01/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน
(14/01/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลข กข 5486
สุพรรณบุรี (07/01/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 2 (28/12/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
ธันวาคม 2561 (27/12/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลังคาและขัดทาสีศาลาเกวียนวัวและศาลาเกวียนควาย
(27/12/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (19/12/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว (17/12/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (13/12/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/12/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
พฤศจิกายน 2561 (29/11/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต (26/11/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศพก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/11/61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (06/11/61)

อ่านต่อ
     
นายไพฑูรย์ รื่นสุข