ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านการเกษตร
SmartFarmer
ข้อมูลองค์กรสถาบันเกษตรกร
เกษตรแปลงใหญ่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบส่งเสริมการเกษตร
 

ทะเบียนเกษตรกร
ระบบปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมฯ
ระบบการผลิตทางการเกษตร
ศบกต.
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ระบบฐานข้อมูลเกษรกร (กสก.)
วิสาหกิจชุมชน
E-project
KM online


 

เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
ด่านช้าง
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ดอนเจดีย์
สองพี่น้อง
สามชุก
อู่ทอง
หนองหญ้าไซ


 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุพรรณบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สุพรรณบุรี

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุรี


 

 

 

เกษตรสุพรรณบุรีจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ครั้งที่ 2

เกษตรสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมเกษตร
จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต
ครั้งที่ 2/2561

การประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เกษตรสุพรรณบุรีร่วมประชุม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสุพรรณบุรี
(ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 6/2561

ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
 
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
เชิญชวนเยี่ยมชมงานเกษตรแม่กลอง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมเกษตรจาการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง วิจัย พันธู์พื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.2547
โครงการ"ศาสตร์พลังตัวเลข พลิกวิกฤต SME"
เชิญชวนร่วมนำเสนอข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อรับการคัดเลือกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น" ครูภูมิปัญญาไทย" รุ่นที่ 9
เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หัวข้อ " ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (12/02/61)
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (26/01/61)
 

 
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารสบัสปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
การศึกษาดูงานการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรเพื่อการค้า(งบจังหวัด) (17/04/61)
แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงปี 2560
และแปลง ปี 2561 (17/04/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปี 2561 (11/04/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (05/04/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (05/04/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการรขยายเขตไฟฟ้าหรือเปลี่ยนระบบจากจ่ายไฟฟ้า
จาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส (04/04/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดนิทรรศการแบบ Roll Up โครงการขับเคลื่อน
การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (04/04/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเกษตร
อำเภอ ประจำเดือน มีนาคม 2561 (03/04/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 9189 สุพรรณบุรี
(03/04/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (02/04/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 3 (02/04/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
เกษตรกรนาแปลงใหญ่ (02/04/61)
แผนการจัดจ้างเหมาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปอาหารจากข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (30/03/61)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (29/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาผักพื้นบ้านและภูมทัศน์ (28/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (27/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป (27/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซีลสุญญากาศ (23/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (23/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (21/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (20/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ (20/03/61)
แผนการจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร (20/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและการสร้างมูลค่า
เพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย (19/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และ
เกษตรกรรม ยั่งยืน ปี 2561 (14/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (13/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต แก่วิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 รายการ (09/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
แก่วิสาหกิจชุมชน จำนวน 4 รายการ (09/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโรงเรือนสำเร็จรูปตามโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย (09/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมย่อย สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (07/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (07/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร (02/03/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตมะม่วงคุณภาพดีเพื่อ
การส่งออก (28/02/61)
แผนการจัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าจาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส และขยายเขตไฟฟ้า (28/02/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์นำเกษตรกรในการฝึกอบรม (26/02/61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย การก่อสร้างอาคารเก็บปุ๋ยอินทรีย์
(23/02/61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ก่อสร้างโรงผสมปุ๋ยอินทรีย์
(23/02/61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
(23/02/61)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย
(23/02/61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก่วิสาหกิจชุมชน (23/02/61)
ประกวดราคาซื้อโรงเรือนสำเร็จรูป ตามโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย (แผนภาค)(23/02/61)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก่วิสาหกิจชุมชน (22/02/61)
แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (15/02/61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 (14/02/61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13/02/61)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ปลอดภัย (12/02/61)
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก่วิสาหกิจชุมชน  (12/02/61)

อ่านต่อ
     
นายไพฑูรย์ รื่นสุข