นางสาวอรุณี พูลมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน และองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ จัดอบรมเกษตรกร จำนวน ๖๐ ราย และฝึกปฏิบัติ ในโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต และการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

10620682_10202691346829414_7368627609590410143_n

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมเวทีเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองสู่ความเป็น smart farmer ครั้งที่ ๓ โดยมีอาสาสมัครเกษตร เข้าร่วม จำนวน ๑๓ ท่าน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

10308151_10202691347709436_3053410337469140931_n

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา อำเภอดอนเจดีย์ โดยมีหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรฯหลายหน่วยงาน มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่เกษตรกร ๕๐ ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

10420128_10202691258067195_8765569531247916974_n

นส.อรุณี พูลมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับตำบลไร่รถ ตามโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ ปี 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557

10639606_10202691258267200_8378643897383779378_n

นายบรรพต มีสุข เกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

1948115_10202691259067220_2739307613696390398_n

นายบรรพต มีสุข เกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ,นางสาวอรุณี พูลมี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ จัดกิจกรรมสาธิตการทำนาโยน โครงการจัดทำแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวนาโยน ลดต้นทุนการผลิตด้วยสารอินทรีย์ชีวภาพ โดยมี พ.อ.อภิชาติ สุขแจ่ม ให้เกียรติมาเป็นประธาน ร่วมกับนายอนันต์ ไชยศักดิ์ นายอำเภอดอนเจดีย์ ณ แปลงนาสาธิต หมู่ ๘ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

 

นายบรรพต มีสุข เกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ชี้แจ้งข้อราชการแก่เจ้าหน้าที่ ในการประชุม DM ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

7182014112331

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ร่วมพิธีเปิดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขเกษตรกร ระหว่างวันที่ ๑-๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ โดยมีท่านสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน 

 

Post Navigation