อำเภอดอนเจดีย์

http://donchedi.suphanburi.doae.go.th/webold

การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด อำเภอดอนเจดีย์

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ และกลุ่มเกษตรกร ศจช. ตำบลหนองสาหร่าย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด ซึ่งนำทีมโดย นายสมเกียรติ กล่ำคุ้ม ฝ่ายอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์บริหารและจัดการศัตรูพืชสุพรรณบุรี และศุนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 10 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

 

อำเภอดอนเจดีย์ อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2557 (ศูนย์ใหม่) ครั้งที่ 2

นางบุญเตือน กอกุลจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2557 (ศูนย์ใหม่) ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยมีเกษตรเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน

 

 

รายการเกษตรมิติใหม่ สายชล ปานชา smart farmer

ทีมงานถ่ายทำ รายการ เกษตรมิติใหม่ ได้เดินทางมาถ่ายทำรายการ กับนายสายชล ปานชา smart farmer ต้นแบบ ของอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับนายวสันต์ จี้ปูคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์

 

ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน โครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ ปี 2557 อำเภอดอนเจดีย์

นายบรรพต มีสุข เกษตรอำเภอดอนเจดีย์ พร้อม นสฺ อรุณี พูลมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน โครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ ปี 2557 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ และหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ วันที่ 10 กค 57

 

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) อำเภอดอนเจดีย์

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) กิจกรรม เรียนรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองสู่การเป็น smart farmer ครั้งที่ 1 โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 50 คน มาร่วมอบรม ณ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557