แปรรูป

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จ.ราชบุรี อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร อำเภอดอนเจดีย์ จำนวน ๓๕ ราย และเกษตรกรอำเภอสามชุก จำนวน ๒๐  ราย หลักสูตรการแปรรูปอาหาร (กล้วยม้วน ข้าวเกรียบ) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗/๕๘  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

ดูงานราชบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ พาเกษตรกร ๒๐ ราย ไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์เรียนรู้เสรษฐกิจพอเพียง (๑ไร่แก้จน) จังหวัดทหารบกราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ Zoning เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

โซนนิ่ง1

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี อบรมเกษตรกร จำนวน ๒๐ ราย โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ในวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ ๑๐ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปอเทือง

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมติดตามให้คำปรึกษา แนะนำเกษตรกรในการทำปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) ในพื้นที่ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทำแทนการใช้สารเคมี

อบรม อกม

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อพัฒนาเป็น smart farmer ต้นแบบ จำนวน ๑๕ ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

ประเมนิ วสช

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์และหน่วยงานภาคี จัดประชุมผู้นำของวิสาหกิจชุมชนและต่อทะเบียนประจำปี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอดอนเจดีย์สามารถยื่นเรื่องต่อทะเบียนได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม ในวัน เวลาราชการ

10884959_935955483110798_1612413543_n

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จ.ราชบุรี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จ.สุพรรณบุรี อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย หลักสูตรการทำปุ๋ยหมัก โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗/๕๘  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

1618654_10203578423325772_5755079791033549976_n

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จ.ราชบุรี อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย หลักสูตรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗/๕๘  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

Post Navigation