อำเภอดอนเจดีย์

http://donchedi.suphanburi.doae.go.th/webold

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต และการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์

นางสาวอรุณี พูลมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน และองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ จัดอบรมเกษตรกร จำนวน ๖๐ ราย และฝึกปฏิบัติ ในโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต และการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

10620682_10202691346829414_7368627609590410143_n

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ครั้งที่ ๓ อำเภอดอนเจดีย์

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมเวทีเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองสู่ความเป็น smart farmer ครั้งที่ ๓ โดยมีอาสาสมัครเกษตร เข้าร่วม จำนวน ๑๓ ท่าน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

10308151_10202691347709436_3053410337469140931_n

โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา อำเภอดอนเจดีย์

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา อำเภอดอนเจดีย์ โดยมีหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรฯหลายหน่วยงาน มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่เกษตรกร ๕๐ ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

10420128_10202691258067195_8765569531247916974_n

ประชุมเตรียมความพร้อมตำบลคนดีศรีสุพรรณ อำเภอดอนเจดีย์

นส.อรุณี พูลมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับตำบลไร่รถ ตามโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ ปี 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557

10639606_10202691258267200_8378643897383779378_n

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันแม่แห่งชาติ

นายบรรพต มีสุข เกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

1948115_10202691259067220_2739307613696390398_n