10480206_10203361233616165_5697053550100346220_n

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จ.ราชบุรี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๖๓ ราย หลักสูตรการผลิตสารชีวินทรีย์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗/๕๘ ครั้งที่ ๓  ณ ศจช.ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

กล้วยทะเลบก

นายวสันต์ จี้ปูคำ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตร ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์

1908211_10203337193375174_4042704838964801542_n

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จ.ราชบุรี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๖๓ ราย หลักสูตรการผลิตสารชีวินทรีย์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗/๕๘ ครั้งที่ ๒  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  

10426797_10203332191730136_6337674909671714389_n

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จ.ราชบุรี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๕๕ ราย หลักสูตรการผลิตสารชีวินทรีย์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗/๕๘ ณ ศาลาวัดธัญญวารี หมู่ ๘ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

10410135_10203322052676666_7746522416012589554_n

นายบรรพต มีสุข เกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ประชุมสำนักงาน (DM) ประจำเดือนธันวาคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกษตรอำเภอดอนเจดีย์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

10850308_10203322067717042_2150513011087332925_n

นางสาวอรุณี พูลมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจดีย์ ร่วมติดตามตรวจสอบแปลงปลูกมันสำปะหลังในโครงการขึ้นทะบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ปี๒๕๕๗/๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

10629582_10203322071877146_3002127429063304208_n

นายบรรพต มีสุข เกษตรอำเภอดอนเจดีย์  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา

10675637_10203322078397309_2625742122713809361_n

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี มาเป็นประธานในงาน และเดินเยี่ยมชมบูทกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

Post Navigation