ข้อมูลด้านการเกษตร
 
  ผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2563
  เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี แยกรายอำเภอ ปี 2560
  เขตพื้นที่ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช
  ขอบเขตโครงการชลประทานท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี
  แผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี