ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่
 

จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทยมีแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัด จากเหนือจรดใต้ จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 4 ลิปดา ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหว่าง เส้นแวงที่ 99 องศา 17ลิปดา ถึง 100 องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3-10 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 3,348,755 ไร่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางรถยนต์107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) และทางรถไฟ 142 กิโลเมตร

 
อาณาเขต
 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี
 
 
การแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอ พื้นที่ ตร.กม. ตำบล อบต. ทม./ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
เมืองสุพรรณบุรี 541 20 14 8 124 60,635
เดิมบางนางบวช 750 15 14 2 140 39,759
ด่านช้าง 481 14 11 7 127 25,103
บางปลาม้า 630 13 6 9 155 37,574
ศรีประจันต์ 252 5 5 2 50 15,403
ดอนเจดีย์ 181 9 4 6 64 21,636
สองพี่น้อง 365 7 6 1 68 20,200
สามชุก 552 14 8 8 121 25,793
อู่ทอง 1,194 7 7 1 93 25,506
หนองหญ้าไซ 420 6 6 1 66 16,376
รวม 5,358 110 81 45 1,008 287,985
 
ลักษณะภูมิประเทศ
 

จังหวัดสุพรรณบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงโดยมีความลาดเทระหว่าง 0-3 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัด ตลอดแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้ พื้นที่ต่ำสุดอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง
3 เมตร ส่วนทางเหนือของจังหวัด อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช้ทำนาข้าว มีแม่น้ำลำคลอง หนอง บึงอยู่ทั่วไปแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุดได้แก่ แม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรี ในฤดน้ำหลาก
จะมีน้ำท่วมขัง ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง บริเวณเทือกเขาสูงและพื้นที่ลอนสลับลอนชัน เริ่มตั้งแต่
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภออู่ทอง ทอดตัวขึ้นไปทางเหนือขนานกับ เส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี
ลักษณะพื้นที่ เป็นลูกคลื่น ลอนลาดสลับเชิงเขา ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอด่านช้าง มีสภาพเป็นลูกคลื่นลอนลาด สลับซับซ้อน
จนถึงเป็นเทือกเขาสูงชัน เป็นแนวเขาที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี  มียอดเขาสูงสุดคือ เขาเทวดา มีความสูงประมาณ 1,220 เมตร
จากระดับน้ำทะเล รองลงมาเป็นเขาพุเตย สูงประมาณ 760 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถัดจากแนวเทือกเขาเป็นที่ราบหุบเขามาทางตะวันออก จะเป็นแนวลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา แล้วค่อย ๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกจนถึงแม่น้ำสุพรรณบุรีหรือแม่น้ำท่าจีน บริเวณที่ราบลุ่ม  อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดตลอดแนว  อยู่ฝั่งแม่น้ำสุพรรณ ตลอดแนว ตั้งแต่เหนือจดใต้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3 เมตร ส่วนทางทิศเหนืออยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 10 เมตร อยู่ในเขตอำเภอ เดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอศรีประจันต์ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง และบางส่วนของอำเภออู่ทอง

 
ลักษณะดิน กลุ่มชุดดิน
 

ดินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เหมาะกับการปลูกพืชไร่ การทำนาข้าว การปลูกไม้ยืนต้น การปลูกไม้ผลต่าง ๆ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จำแนกลักษณะดินออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1)กลุ่มดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมดกลุ่มดินนี้อยู่บริเวณที่ราบลุ่มสองฝั่ง
แม่น้ำสุพรรณบุรีและบริเวณตอนกลางของจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ ของอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอศรีประจันต์ อำเภออู่ทอง และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นกลุ่มดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวมากที่สุดรองลงมา
ได้แก่ พืชสวน ไม้ผล และพืชผัก

2)กลุ่มดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชไร่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจังหวัด ได้แก่ ในเขตอำเภอด่านช้าง และทิศตะวันตกของจังหวัด ได้แก่ ในเขตพื้นที่บางส่วนของอำเภออู่ทอง และอำเภอสองพี่น้อง กลุ่มดินนี้เป็นดินที่อยู่ระหว่าง ที่ราบเชิงเขา กับในบริเวณที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ เช่น อ้อยโรงงาน สับปะรด และมันสำปะหลัง

3)กลุ่มดินที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่

กลุ่มดินที่มีสภาพเป็นกรด มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอ สองพี่น้องและอำเภอบางปลาม้ามีสภาพเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงมีศักยภาพในการเพาะปลูกต่ำเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด
และกุ้ง ที่สำคัญ ของจังหวัด
กลุ่มดินตื้น มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด เป็นดินตื้นอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ซึ่งเป็นที่สูงไม่เหมาะสม
กับการเพาะปลูก ส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลวังคันและตำบลองค์พระ ในเขตอำเภอด่านช้าง
กลุ่มดินภูเขามีพื้นที่ประมาณร้อยละ5ของพื้นที่ทั้งจังหวัดกลุ่มดินจะอยู่บริเวณเนินเขาสูงทางด้านทิศตะวันตก
ของจังหวัดไม่เหมาะสมเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรอยู่ในเขตอำเภอด่านช้าง ได้แก่ทิศตะวันตกของตำบลวังคัน ตำบลองค์พระ และตำบลห้วยขมิ้น เมื่อพิจารณาการกระจายของกลุ่มดินต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรี
สรุปได้ว่า โดยรวมดินในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกข้าว พืชไร่ คิดเป็น ร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด
 
ลักษณะภูมิอากาศ
 

สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้นคือฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ายใต้พัดผ่านตั้งแต่กลาง
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตก-เฉียงใต้ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

 
ปริมาณน้ำฝน

จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำลำคลองและหนองบึงอยู่ทั่วไป ทำให้ปริมาณฝน ไม่แตกต่างกันมากนัก ปริมาณฝน เฉลี่ย 980.35 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันที่ฝนตกในรอบปีเฉลี่ยรวม 101.6 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559)

 
อุณหภูมิ
 

จังหวัดสุพรรณบุรีมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง โดยมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในรอบ 30 ปี 28.2 องศาเซลเซียส มีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
34.0 องศาเซลเซียส (เดือนเมษายนมีอากาศร้อนที่สุดในรอบปีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย มีค่า 37.2 องศาเซลเซียส) และจำนวนวันที่มี
อุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ย 118 วัน ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยมีค่า 24.0 องศาเซลเซียส (เดือนธันวาคมมีอากาศหนาวที่สุดในรอบปีอุณหภูมิเฉลี่ย มีค่า 20.3 องศาเซลเซียส)และจำนวนวันที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 16 องศาเซลเซียส
มีค่าเฉลี่ย 4 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559)

 
เส้นทางคมนาคม
 
ทางรถยนต์ ถนนสายหลักในการเดินทางของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 กรุงเทพ-ชัยนาท ซึ่งผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่อำเภอบางปลาม้า–เมืองสุพรรณบุรี–ศรีประจันต์-สามชุก และเดิมบางนางบวช เป็นถนนคอนกรีต 4 เลน ซึ่งถือได้ว่าเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานครฯ การคมนาคมโดยทางรถยนต์ทั้งภายในและระหว่าง
จังหวัด มีความสะดวกรวดเร็ว ถนนสายต่างๆ มีความยาวรวมทั้งสิ้น 32,448 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทาง ทั้งประเภท
ปรับอากาศ และธรรมดา รวมทั้งรถตู้โดยสารปรับอากาศของเอกชน วิ่งให้บริการตลอดเวลา เส้นทางคมนาคมโดยทางรถยนต์
ทางรถไฟ เริ่มต้นจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯตามแนวรถไฟสายใต้แล้วแยกเข้าจังหวัดสุพรรณบุรีที่สถานีหนองปลาดุก ในเขตอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดนครปฐมเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีผ่านอำเภอสองพี่น้อง บางปลาม้า และเมืองสุพรรณบุรี
รวมระยะทางประมาณ 142 กิโลเมตร ปัจจุบันมีรถไฟธรรมดาเริ่มออกจากสถานีวัดป่าเลไลยก์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีสู่ปลายทาง
สถานีรถไฟหัวลำโพง รถออกวันละ 1 เที่ยว