ข้อมูลกลุ่มสถาบันต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
อำเภอ ประเภทกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร แม่บ้านเกษตรกร ยุวเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
เมืองสุพรรณบุรี 23 9 5 45
เดิมบางนางบวช 5 9 2 37
ด่านช้าง 0 8 6 58
บางปลาม้า 17 12 8 45
ศรีประจันต์ 5 4 2 23
ดอนเจดีย์ 4 4 4 22
สองพี่น้อง 1 12 1 93
สามชุก 12 4 3 48
อู่ทอง 1 4 5 98
หนองหญ้าไซ 5 3 4 64
รวม 73 69 40 532