นายไพฑูรย์ รื่นสุข
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญพื้นที่ทำการเกษตร

จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ทำการเกษตรในปี 2557/58 ที่สำคัญ ประกอบด้วย

 • ข้าวนาปี

  เกษตรกรเริ่มปลูกข้าวนาปีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปีโดยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั้งสิ้น 1,218,261 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 707 กิโลกรัม (ความชื้น 15 %) ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 1,035,552 ตัน
 • ข้าวนาปรัง

  เกษตรกรเริ่มปลูกข้าวนาปรังตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 เมษายน ของปี ปี 2558 โดยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังทั้งสิ้น 599,188 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 727 กิโลกรัม (ความชื้น 15 %) ผลผลิต รวมทั้งสิ้น 598,030 ตัน
 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

  มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งสิ้น 41,982 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ไร่ละ 708 กิโลกรัม ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 29,589 ตัน
 • อ้อยโรงงาน

  มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยโรงงาน ทั้งสิ้น 781,643 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 16,000 กิโลกรัม เนื้อที่เก็บเกี่ยว 554,887 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 8,878,192 ตัน
 • มันสำปะหลัง

  มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง ทั้งสิ้น 76,184 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 75,588 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3,183 กิโลกรัม ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 240,634 ตัน
 • มะม่วง

  มีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงทั้งสิ้น 15,700 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 12,049 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 1,360 กิโลกรัม ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 15,663 ตัน
 • แห้วจีน

  มีพื้นที่เพาะปลูกแห้วจีนทั้งสิ้น 3,283 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 4,000 กิโลกรัม ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 13,132 ตัน
 • ยางพารา

  มีพื้นที่เพาะปลูกยางพาราทั้งสิ้น 6,704 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 1,069 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 800 กิโลกรัม ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 1,200 กิโลกรัม
 • ปาล์มน้ำมัน

  มีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ทั้งสิ้น 2,399 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 686 ไร่ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 1,271 กิโลกรัม ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 1,160 กิโลกรัม

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

235/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อีเมล์ : suphanburi@doae.go.th โทรศัพท์.035-555-455

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์