สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

วิสาหกิจชุมชนน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ

เลขที่ 53 หมู่  2  ตำบลพิหารแดง  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel: 089-546-5973, 085-169-7547

 

กลุ่มสมุนไพรน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในนาม “วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ” และเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ประธานกลุ่มก่อนที่จะมาเป็นประธานกลุ่ม ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ทั้งยังมีฐานจากครอบครัวที่เป็นแพทย์แผนโบราณ ทำให้คุณขนิษฐา มีความรู้ในด้านการผลิตอาหารปลอดภัย
              กลุ่มได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอางสมุนไพร โดยทางกลุ่มมีการส่งตัวแทนเข้าอบรมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และหลักการผลิต กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ อทิเช่น สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ
              ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มที่จะกล่าวถึง คือ น้ำสมุนไพรของทางกลุ่ม ประกอบด้วย สมุนไพรน้ำลูกยอ, น้ำทับทิม, น้ำกระชายดำ และน้ำผัก-ผลไม้ สมุนไพรรวม โดย ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรของทางกลุ่ม ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากองค์กรอาหารและยา (อย.) และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. อีกด้วย

สมุนไพรน้ำลูกยอ, น้ำทับทิม, น้ำกระชายดำ และน้ำผัก-ผลไม้ สมุนไพรรวม
สมุนไพรน้ำลูกยอ และน้ำกระชายดำ ทางกลุ่มจะซื้อวัตถุดิบ(ลูกยอ, กระชายดำ, น้ำผึ้ง) จากแหล่งของสมาชิกภายในกลุ่มและกลุ่มเครือข่าย(จังหวัดพิษณุโลก) โดยที่ทางกลุ่มจะได้รู้ถึงขั้นตอนการปลูกและการเลี้ยง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ใช้สารเคมี และในส่วนของส่วนผสมของน้ำสมุนไพรอื่น ๆ (ทับทิม, ผัก – ผลไม้รวม) ทางกลุ่มจะซื้อจากตลาด ทั้งนี้ส่วนผสมทุกชนิด จะต้องผ่านกระบวนการ เพื่อกำจัดสิ่งเจือป่นหรือสารตกค้างที่ติดมากับส่วนผสมอีกครั้งก่อนเข้าสู่กระบวนการหมัก

ขั้นตอนการผลิต

การเตรียมน้ำหมักสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด
สมุนไพรน้ำลูกยอ
1. นำลูกยอที่แก่จัด มาล้างทำความสะอาด ( 2-3 น้ำ หรือ จนกระทั่งน้ำล้างสะอาด)
2. นำลูกยอที่ล้างแล้วมาต้มในน้ำเดือนสักพัก เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ – ไข่แมลง ที่จะติดมากับลูกยอ
3. เมื่อลูกยออุ่น นำลงถังหมัก ( ถังที่ได้รับมาตรฐาน มอก.) เพื่อหมักกับน้ำตาลทรายแดง ( ไม่ ฟอกสี) ใน สัดส่วน 3:1 (ลูกยอ :น้ำตาลทรายแดง)
4. หมักเป็นเวลา 3 ปี (หมักในกระบวนการที่มีออกซิเจน) จะได้เป็นน้ำหมักสมุนไพรน้ำลูกยอ
น้ำทับทิม
1. นำทับทิมมาล้างทำความสะอาด ( 2-3 น้ำ หรือ จนกระทั่งน้ำล้างสะอาด)
2. แกะเอาแต่ส่วนของเมล็ดทับทิบ มาปั่นพอแหลกแล้วมาต้มในน้ำเดือนสักพัก เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ – ไข่แมลง
3. นำลงถังหมัก ( ถังที่ได้รับมาตรฐาน มอก.) เพื่อหมักกับน้ำตาลทรายแดง ( ไม่ฟอกสี) ในสัดส่วน 3:1 (น้ำทับทิม :น้ำตาลทรายแดง)
4. หมักเป็นเวลา 3 ปี (หมักในกระบวนการที่มีออกซิเจน) จะได้เป็นน้ำหมักทับทิม
น้ำกระชายดำ
1. นำกระชายดำมาล้างทำความสะอาด ( 5 น้ำ หรือ จนกระทั่งน้ำล้างสะอาด)
2. นำกระชายดำที่ล้างแล้วมาต้มในน้ำเดือนสักพัก เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ – ไข่แมลง
3. นำลงถังหมัก ( ถังที่ได้รับมาตรฐาน มอก.) เพื่อหมักกับน้ำตาลทรายแดง ( ไม่ฟอกสี) ในสัดส่วน 3:1 (กระชายดำ:น้ำตาลทรายแดง)
4. หมักเป็นเวลา 3 ปี (หมักในกระบวนการที่มีออกซิเจน) จะได้เป็นน้ำหมักกระชายดำ
น้ำผัก-ผลไม้ สมุนไพรรวม
1. นำผัก – ผลไม้และสมุนไพร มาล้างทำความสะอาด (จนกระทั่งน้ำล้างสะอาด)
2. นำผัก – ผลไม้และสมุนไพร ที่ล้างแล้วมาต้มในน้ำเดือนสักพัก เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ – ไข่แมลง
3. นำลงถังหมัก ( ถังที่ได้รับมาตรฐาน มอก.) เพื่อหมักกับน้ำตาลทรายแดง ( ไม่ฟอกสี) ในสัดส่วน 3:1 (น้ำผัก – ผลไม้และสมุนไพร:น้ำตาลทรายแดง)
4. หมักเป็นเวลา 3 ปี (หมักในกระบวนการที่มีออกซิเจน) จะได้เป็นน้ำหมักน้ำผัก – ผลไม้ สมุนไพรรวม

การทำน้ำสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด
1. นำน้ำหมักสมุนไพรมาต้มในน้ำเดือดที่อุณหภูมิ 85 – 90 องศา C นาน 25 – 30 นาที
2. เติมน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มความหวาน และใช้อุปกรณ์วัดค่าความหวาน เพื่อวัดความหวานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดของน้ำสมุนไพรแต่ละชนิด จะได้ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรตามต้องการ

กระบวนการบรรจุลงภาชนะ(ขวด)
1. นึ่งขวดที่จะใช้บรรจุในอุณหภูมิ 80 – 90 องศา C นาน 20 นาที
2. บรรจุน้ำสมุนไพรลงในขวดในขณะที่ น้ำสมุนไพรและขวดยังร้อนอยู่
3. พักไว้สัก 1 นาที ( อุณหภูมิลดลงนิดหน่อย) นำขวดจุ่มลงในน้ำแข็งที่เตรียมไว้
4. ซีลปากขวด พร้อมจำหน่าย

การรับรองมาตรฐาน

องค์การอาหารและยา (อย.) น้ำลูกยอสมุนไพร อย. เลขที่ 72-2-02046-2-0001
น้ำกระชายดำ อย. เลขที่ 72-2-02046-2-0008
น้ำทับทิม อย. เลขที่ 72-2-02046-2-0010
น้ำผัก – ผลไม้สมุนไพรรวม อย. เลขที่ 72-2-02046-2-0009
.
มาตรฐาน มผช. น้ำลูกยอสมุนไพร
น้ำกระชายดำ
น้ำทับทิม