กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
 
เกษตรสุพรรณบุรีประชุมกำหนด แนวทาง ในการขับเคลื่อน
งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

(20/02/61)
  เกษตรสุพรรณบุรีร่วมสังเกตการณ์
การจัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน ของทีมขับเคลื่อนฯ
ระดับตำบล (Kick off) ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง
(21/03/61)
เกษตรสุพรรณบุรีร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
(video conference)

(19/02/61)
  เกษตรสุพรรณบุรีจัดอบรมพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน หลักสูตร "การบริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตรแปรรูป"
(21/03/61)

เกษตรสุพรรณบุรีจัดอบรมการผลิตและจัดทำวีดีทัศน์
(18/02/61)

  เกษตรสุพรรณบุรีร่วมประชุม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสุพรรณบุรี
(ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 6/2561
(08/03/61)
การประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน มกราคม 2561
(31/01/61)

  การประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

(09/03/61)
เกษตรสุพรรณบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการรับรอง
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี

(31/01/61)
  เกษตรสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมเกษตร
จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต
ครั้งที่ 2/2561
(15/03/61)

เกษตรสุพรรณบุรีร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหาร กองทุน พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561

(30/01/61)

  เกษตรสุพรรณบุรีจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ครั้งที่ 2

(16/03/61)
เกษตรสุพรรณบุรีร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ประสาน และขับเคลื่อน นโยบายสานพลังประชารัฐ
ประจำ จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
(31/01/61)
  เกษตรสุพรรณบุรีจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3 (18/05/61)
ผู้ว่าฯสุพรรณบุรีเปิดงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี
(Field Day) เพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่
ปี 2561 ในวาระ ครบรอบ 50 ปี
กรมส่งเสริมการเกษตร
(24/05/61)
  การประชุมคณะอนุกรรมการอ้อย
ระดับท้องถิ่น เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 3/2561 (25/05/61)
เกษตรสุพรรณบุรีจัดสัมมนา
สร้าง เครือข่าย Smart Farmer
ต้นแบบ ปี 2561
(25/05/61)
  เกษตรหนองหญ้าไซจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการ
ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
ในครัวเรือนและชุมชน
(30/11/61)
เกษตรศรีประจันต์จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
(30/11/61)
  เกษตรเมืองสุพรรณบุรีเยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ตำบลดอนโพธิ์ทอ
ง(30/11/61)
การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (30/11/61)   เกษตรเมืองสุพรรณบุรีร่วมงาน" 5 ธันวาคม
วันดินโลก ปี 2561 " ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
สาขาสุพรรณบุรี
(04/12/61)
เกษตรสุพรรณบุรีจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่
(18/12/61)
  เกษตรเมืองสุพรรณบุรีพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น
Young Smart Farmer ปี 2562
(25/12/61)
เกษตรเมืองสุพรรณบุรีร่วมการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดสุพรรณบุร ครั้งที่ 11/2561
ประจำเดือนธันวาคม 2561
(27/12/61)
  เกษตรสุพรรณบุรีจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
Young Smart Farmer (YSF) ครั้งที่ 2
(04/01/62)
เกษตรสุพรรณบุรีจัดอบรมการจัดการศัตรูอ้อย
ด้วยวิธีผสมผสานแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสามชุก
(08/01/62)
  การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2/2562
(09/01/62)
สุพรรณบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 1
(30/01/62)
  เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีจัดสัมมนาชี้แจงแนวทาง
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการ ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
(07/02/62)
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีจับมือหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ให้บริการด้านการเกษตร พร้อมแก้ไข
ปัญหา การเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชน
ที่สนใจ (14/02/62)
  เกษตรสุพรรณบุรีจัดฝึกอบรมการจัดแผนพัฒนา
การเกษตรระดับตำบล
(18/02/62)
เกษตรสุพรรณบุรีร่วมรับฟังการประชุมทางไกล
ผ่านระบบ คอนเฟอร์เร้นซ์ ในการประชุมผู้บริหาร
ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
(20/02/62)
  เกษตรสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะทำงาน
คัดเลือกวิสาหากิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
(15/03/62)
เกษตรเมืองสุพรรณบุรีติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ข้าวในพื้นที่ตำบลสวนแตง
(21/03/62)
  เกษตรสุพรรณบุรีร่วมโครงการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้บริการประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี

(21/03/62)
สุพรรณบุรีจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหา
ภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operration)
ครั้งที่1/2562
(22/03/62)
  เกษตรสุพรรณบุรีร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก(09/04/62)
เกษตรบางปลาม้าจัดอบรมถ่ายทอดความรู้
เรื่องการรณรงค์ไถกลบตอซัง
งดเผาฟางและตอซังข้าว
(11/04/62)
 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลด่านช้าง
รับการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจำปี2562
(24/04/62)

เกษตรสุพรรณบุรีนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปและ
การตลาดสินค้าเกษตรศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว
(26/04/62)


  เกษตรสุพรรณบุรีให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต
ในการลงพื้นที่ตรวจสอบผลงาน
ของวิสาหกิจชุมชน
(03/05/62)
เกษตรเดิมบางนางบวชจัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรยั่งยืน
ปีงบประมาณ
(14/05/62)  เกษตรสุพรรณบุรีจัดอบรมโครงการ
พัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย
(24/05/62)


ตัวแทน YOUNG SMART FARMER
จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างเครือข่าย YOUNG SMART
FARMER ระดับเขต
(30/05/62)