องค์ความรู้
  การปลูกฟ้าทะลายโจร
  แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว) ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
  มาตรฐานสินค้าเกษตร
  เทคนิคในการปฏิบัติงานด้านธุรการ
  การดำเนินการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
  การสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
  การผลิตปุ๋ยไคโตซาน ป้องกันแมลง เพื่อลดต้นทุนการผลิต
  การทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต
  พืชสมุนไพรควบคุมโรคและแมลง
  การทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
  การดำเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
  การทำนาโดยไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
  ระบบน้ำหยดในไร่อ้อย
  การเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ
  การผลิตน้ำหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนไข่
  แผนการจัดการองค์ความรู้ ปี 2560
  แผนการจัดการองค์ความรู้ ปี 2559