นายไพฑูรย์ รื่นสุข
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ •   ข่าวประกาศ  

 •   จัดซื้อจัดจ้าง   

 • งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 10/03/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุการเกษตร กระถางพลาสติก จำนวน 1 งาน 19/09/60
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ไม้ยูคาลิปตัส) 19/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซื้อวัสดุก่อสร้างไม้ยูคาลิปตัส จำนวน 1 งาน 19/09/60
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร 19/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/60
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง 15/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/60
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าข้าว 22/08/60
 • ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ 17/08/60
 • ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการพัฒนาระบบคัดบรรจุมะม่วงคุณภาพ ครุภัณฑ์ประกอบ ในระบบคัดบรรจุมะม่วงภายในอาคารรวบรวม จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 3 11/07/60
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการพัฒนาระบบการขนส่งและการเก็บรักษามะม่วงคุณภาพ 07/07/60
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการพัฒนาระบบคัดบรรจุมะม่วงคุณภาพ ครุภัณฑ์ประกอบ ในระบบคัดบรรจุมะม่วงภายในอาคารรวบรวม จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 3 04/07/60
 • ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงอาคารรวบรวมและคัดบรรจุมะม่วง 16/05/60
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำหมักชีวภาพตำบลหนองสะเดา 16/05/60
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบคัดบรรจุมะม่วงคุณภาพ ครุภัณฑ์ประกอบ ในระบบคัดบรรจุมะม่วงภายในอาคารรวบรวม จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 16/05/60
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการวางแผน การเพาะปลูกข้้าว จำนวน 4 รายการ 16/05/60
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการพัฒนาระบบการขนส่งและการเก็บรักษามะม่วงคุณภาพ 28/04/60
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล ในการเพิ่มประสิทธฺภาพการผลิตข้าวปลอดภัย 25/04/60
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล ในการยกระดับการผลิตอ้อยและสร้างมูลค่าจากเศษวัสดุหลังเก็บเกี่่ยว(ใบอ้อย) 12/04/60
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย 11/04/60
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการยกระดับการแปรรูปข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค 4/04/60
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการพัฒนาระบบคัดบรรจุมะม่วงคุณภาพครุภัณฑ์ประกอบ ในระบบคัดบรรจุมะม่วงภายในอาคารรวบรวม จำนวน 1 ระบบ 31/03/60
 • จ้างเหมาบริการดูแล รักษาและขับรถยนต์ราชการ 31/03/60
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลในการยกระดับ การผลิตอ้อยและสร้างมูลค่าจากเศษวัสดุหลังจากเก็บเกี่ยว(ใบอ้อย) 30/03/60
 • โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 30/03/60

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

235/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อีเมล์ : suphanburi@doae.go.th โทรศัพท์.035-555-455

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์