ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมขัดทาสีอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/02/64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ 2 การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ (24/02/64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพ(24/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการฝึกอบรมกิจกรรม พัฒนาเกษตรกรและสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรและสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/02/64)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขยายเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/02/64)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขยายเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/02/64)
เผยแพร่การจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการจัดทำแปลงสมุนไพรป้องกันกำจัดโรคหรือแมลงศัตรูพืช (17/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจให้แก่สมาชิก ศดปช.โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉาะเจาะจง (16/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจให้แก่สมาชิก ศดปช.โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉาะเจาะจง (16/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นหมุนการผสมปุ๋ยใช้เอง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจให้แก่สมาชิก ศดปช.โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉาะเจาะจง (16/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์(งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/02/64)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/02/64)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง จ้างเหมาขยายเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมประตูทางเข้าอุทยานผักพื้นบ้านฯ บึงฉวาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/02/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/01/64)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องแผนเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว (21/01/64)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563) (21/01/64)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องแผนเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (18/01/64)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องแผนเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (18/01/64)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องแผนเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการจัดทำแปลงผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (15/01/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/01/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/01/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/12/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/12/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/12/63)
เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาขยายเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว (23/12/63)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (16/12/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนบริเวณสำนักงานและระบบไฟฟ้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 2 รายการ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/12/63)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนบริเวณสำนักงานและระบบไฟฟ้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 2 รายการ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/11/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/11/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/11/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/11/63)
เผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงถนนบริเวณสำนักงานและระบบไฟฟ้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (27/10/63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู็ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (16/10/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มภาชนะ (จาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/63)
แผนการจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (28/09/63)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (24/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์และใบปัดน้ำฝนรถยนต์ราชการหมายเลข นก 4444 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกไม้ยืนต้นและทำทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลแปลง โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแปลง โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้และกำจัดสิ่งกีดขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันภัยรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรและพันธุ์ไม้ประดับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี (งบจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน โครงดารพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการเสริมสร้างความรู้การผลิตพืชสมุนไพร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวลำไย ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมเปลี่ยนไม้ดัดชาฮกเกี้ยนรูปทรงมังกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (สนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายชุดฐานโครงไม้ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer กิจกรรมย่อยปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการจัดทำศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ(เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์) (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/09/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายชื่อผักพื้นบ้านและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต (งบกลุ่มจังหวัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมโครงหลังคาสะพานทางเข้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม กิจกรรมการสร้างและพัฒนากระบวนการกลุ่มผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ(งบจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตรวจประเมินแปลงเพื่อรับรองมาตรฐานข้าว GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์และบรรจุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ(งบจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเผยแพร่ข้อมูลหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดผ่านวิทยุกระจายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาผลิตสื่อออนไลน์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ (งบจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำแผ่นพับและโปสเตอร์โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำโล่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/08/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จัดงานรณรงคและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดสถานที่และฐานเรียนรู้ในการจัดงานรณรงค์การจัดการศัตรูอ้อย(จักจั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำจัดทำบรรจุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำเอกสารโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (สมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาป้ายห้อยสินค้าและแผ่นพับโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายบรรจุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำกระสอบพลาสติกโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำชุดนิทรรรศการกิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุระบบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/07/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และทำการตลาดสินค้าข้าวเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/06/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายแสดงสินค้าและจ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมตลาดเกษตรกร (พัฒนาตลาดเกษตรกร) โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/06/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/06/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/06/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/06/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/06/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/06/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/06/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการจัดทำแปลงข้าวเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/06/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กิจกรรมการจัดทำแปลงข้าวเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/06/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็นสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/05/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร์โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดทำศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่เหมาะสมกับพื้นที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/05/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดทำศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่เหมาะสมกับพื้นที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/05/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เสริมสร้างศักยภาพ ศดปช.ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/05/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/05/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/05/63)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/05/63)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/05/63)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์เครือข่าย การดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และการเตือนการระบาดศัตรูพืช (สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงสถานการณ์ศัตรูพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เสริมสร้างศักยภาพ ศดปช.ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/04/63)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/63)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/04/63)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/04/63)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/04/63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2563) (20/04/63)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/04/63)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/04/63)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/04/63)
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/04/63)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/04/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/03/63)
แผนการจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30/03/63)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (30/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03/63)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย จำนวน 8 รายการ (17/03/63)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 รายการ (17/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/02/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/02/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/02/63)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/02/63)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/02/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ประตู และมู่ลี่ อาคารอำนวยการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/02/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/02/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/03/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/02/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/02/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/02/63)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/02/63)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/02/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ประตู และมู่ลี่ อาคารอำนวยการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/02/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/02/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/01/63)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน (14/01/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/01/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/01/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/01/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/01/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/01/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการใช้สถานที่ฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ 1
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร สับปะรด โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รการอบรมการจัดเวทีและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช ที่เหมาะสมกับศักยภาพ พื้นที่แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรการอบรมการจัดเวทีและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช ที่เหมาะสมกับศักยภาพ พื้นที่แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมวัสดุอุปกรณ์และตั้งศูนย์รถยนต์ราชการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 2289 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/12/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/11/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/11/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้านยไวนิลโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/11/62)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562) (25/10/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/10/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางสินค้า โครงการตลาดเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรและจัดตกแต่งสถานที่ โครงการตลาดเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (กลุ่มจังหวัด) เงินเหลือจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/62)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (20/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการพร้อมตกแต่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/62)
เผยแพร่การจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการใช้สถานที่กิจกรรมการสัมมนาคณะทำงานทีมผู้ตรวจประเมินแปลงมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)ระดับอำเภอและผู้เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (กลุ่มจังหวัด) เงินเหลือจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/62 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์นำคณะทำงานทีมผู้ตรวจเข้าร่วมสัมมนา กิจกรรมการสัมมนาคณะทำงานทีมผู้ตรวจประเมินแปลงมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)ระดับอำเภอและผู้เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (กลุ่มจังหวัด) เงินเหลือจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/62 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการผลิต (GAP) โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (งบกลุ่มจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือกิจกรรมการพัฒนาผู้ตรวจแปลงสมุนไพรอินทรีย์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (กลุ่มจังหวัด) เงินเหลือจ่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการใช้สถานที่กิจกรรมการพัฒนาผู้ตรวจแปลงสมุนไพรอินทรีย์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (กลุ่มจังหวัด) เงินเหลือจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/09/62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการจำกัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/62)
 

อ่านต่อ