ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 นางสาวต้องตา บัวเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางนิลุบล ทองสมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวจนัญญา เฟื่องฟุ้ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และว่าที่ร้อยตรีหญิง พันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระดับเขต ณ สวนนพรัตน์รีสอร์ท
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

235/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อีเมล์ : suphanburi@doae.go.th โทรศัพท์.035-555-455

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์