นายไพฑูรย์ รื่นสุข
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

 •   ข่าวประกาศ  

 •   จัดซื้อจัดจ้าง   

 • งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561 13/02/61
 • งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 13/02/61
 • งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 18/12/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 21/11/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 21/11/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 14/09/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 16/08/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 16/08/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 13/06/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560 03/05/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 05/04/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 10/03/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 14/02/61
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13/02/61
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย 12/02/61
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 12/02/61
 • แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก่วิสาหกิจชุมชน จำนวน 4 รายการ 12/02/61
 • แผนการจ้างก่อสร้าง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก่วิสาหกิจชุมชน 12/02/61
 • การจัดซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย 08/02/61
 • แผนการจัดซื้อโรงเรือนสำเร็จรูป ตามโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย(แผนภาค) 08/02/61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของสมนาคุณการศึกษาดูงานโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่าย การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิถีชุมชนเกษตร 07/02/61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์นำเกษตรกรในการศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กิจกรรมส่งเสริมและให้บริการการจัดการศัตรูพืช ในพื้นที่การติดตามพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช 06/02/61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารสบัสปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 05/02/61
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02/02/61
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 26/01/61
 • แผนการจ้างเหมาในการขยายเขตไฟฟ้า 25/01/61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/61
 • บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ 17/2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 08/01/61
 • บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 25 กรกกฎาคม 2560 08/01/61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/60
 • บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างการสร้างอาคารแปรรูปข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำหมักชีวภาพตำบลหนองสะเดา 06/12/60
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/60
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/60
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข 5486 สุพรรณบุรี 20/11/60
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/60
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/60

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

235/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อีเมล์ : suphanburi@doae.go.th โทรศัพท์.035-555-455

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์