ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านการเกษตร
Smart Farmer
ข้อมูลองค์กรสถาบันเกษตรกร
เกษตรแปลงใหญ่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบส่งเสริมการเกษตร
 

ทะเบียนเกษตรกร
ระบบปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมฯ
ระบบการผลิตทางการเกษตร
ศบกต.
อาสาสมัครเกษตร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ระบบฐานข้อมูลเกษรกร (กสก.)
วิสาหกิจชุมชน
E-project
KM online


 

เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
ด่านช้าง
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ดอนเจดีย์
สองพี่น้อง
สามชุก
อู่ทอง
หนองหญ้าไซ


 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุพรรณบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สุพรรณบุรี

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุรี


 

เกษตรจังหวัดสุุพรรณบุุรีร่วมประชุมการดำเนินโครงการ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562

เกษตรสุพรรณบุรีร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
ประจำปี 2562 ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีรับการติดตามนิเทศงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 2

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีจัดวันสาธิตการดำเนินงาน
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ปี 2562

 
ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
 
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
บทความส่งเสริมการเกษตร ปี 2564: ตลาดเกษตรกรแดนยุทธหัตถี สินค้าดีมีคุณภาพ
บทความส่งเสริมการเกษตร ปี 2563: การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เชิญชวนเยี่ยมชมงานเกษตรแม่กลอง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมเกษตรจาการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง วิจัย พันธู์พื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.2547
โครงการ"ศาสตร์พลังตัวเลข พลิกวิกฤต SME"
เชิญชวนร่วมนำเสนอข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อรับการคัดเลือกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น" ครูภูมิปัญญาไทย" รุ่นที่ 9
เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หัวข้อ " ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (12/02/61)
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (26/01/61)
 

 
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (047/04/64)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร (07/04/64)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร จำนวน 15 รายการ (07/04/64)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการพัฒนาระบบคัดบรรจุมะม่วงคุณภาพ จำนวน 5 รายการ (05/04/64)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการเพิ่มคุณภาพผลผลิต (02/04/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถพร้อมน้ำมัน กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่สินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดหน้าฟาร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/04/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำคู่มือกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยโรงงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี (งบจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/04/64)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตอ้อยโรงงานรองรับเครื่องจักรกลเพื่อลดการเผาอ้อย (01/04/64)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการส่งเสริมยุวเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (01/04/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/04/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/03/64)
เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาผักพื้นบ้านและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (31/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมจัดทำแปลงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรี (งบฟื้นฟู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป (คนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กิจกรรมการจัดทำแปลงสมุนไพรป้องกันกำจัดโรคหรือแมลงศัตรูพืช (29/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ (งบฟื้นฟู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมสนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง GAP มะม่วง ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ (งบฟื้นฟู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก (พริก) จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก (พริก) จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีคัดเลือก (16/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสารสกัดธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช กิจกรรม การจัดทำแปลงผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีคัดเลือก (12/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสารสกัดธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช กิจกรรม การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว โดยวิธีคัดเลือก (12/03/64)
แผนการจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างการรับรู้การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย (10/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขยายเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/03/64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) (03/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นหมุนการผสมปุ๋ยใช้เอง กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย ศดปช. กับ ศพก. และแปลงใหญ่ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/03/64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 9189 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/03/64)
อ่านต่อ
     

นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ
 
free counter