วันที่ 13 มกราคม 2560สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด
ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด
ณ ห้องพลายชุมพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

235/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อีเมล์ : suphanburi@doae.go.th โทรศัพท์.035-555-455

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์