บุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
 
     
 
     
     
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
     
             
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
กลุ่มอารักขาพืช

 
             
 
 
 
 
  นางจินตนา สงสุวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสุทธิพงษ์ จ่างทอง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
นายวราพงษ์ เดชะเทศ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
นายอำนาจ โสรถาวร
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
 
 
 
  นางสาวกันตินันท์ พูลสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีชำนาญงาน
นายอำนวย ช้างวงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
นางสาวต้องตา บัวเขียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสังข์งาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
นางอุไรลักษณ์ ดวงฉวี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
 
 
 
 
 
  นางณัฐิยา สุวรรณชะนะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุรีรัตน์ ไขสะอาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นางสาวชวนพิศ เผือกนาค
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นายณรงค์ แสงจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
นางฐิตามินทร์ คงสำราญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
 
 
   
  นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเก็จแก้ว ภู่ชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นางสาวจิราภรณ์ แสงฉัตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นางภณิดา แก้วเขียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
   
 
   
   
  นายอุบล คำกองแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสมเจตต์ หนูอ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
  นางสาวรัตนา อนันต์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

 
 
 
   
 
   
  นางสาวรัษฎาภร สายสังข์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาวดี วงษ์ภมร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
  นางสาวสุพรรษา เหมหงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร