บุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
 
     
     
      นายไพฑูรย์ รื่นสุข
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
     
             
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
กลุ่มอารักขาพืช

 
             
 
 
  นางจินตนา สงสุวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสุทธิพงษ์ จ่างทอง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
นายวราพงษ์ เดชะเทศ
รักษาราชการแทน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
นายบรรพต เชื้อเพชร
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
นางภัคกัญญา โสมภีร์
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
 
 
 
 
  นางสาวกันตินันท์ พูลสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีชำนาญงาน
นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นางนิลุบล ทองสม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
นายพงษ์ศักดิ์ ใจงาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
นายสมชาย ศรีสังข์งาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
 
 
 
  นางณัฐิยา สุวรรณชะนะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุรีรัตน์ ไขสะอาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นางสาวต้องตา บัวเขียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสังข์งาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
นางอุไรลักษณ์ ดวงฉวี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
 
 
 
  นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสวาสนา เชื้อทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวจนัญญา เฟื่องฟุ้ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
นางภณิดา แก้วเขียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นายปัญญา แหลมเจริญพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
 
 
 
 
  นางสาวอัมพร เนืองนอง
พนักงานธุรการ ระดับ 4
  นางสาวณราภรณ์ กล่ำแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
นางสาวรัตนา อนันต์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์ชนก ปิติภูมิวิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 
 
   
   
  นายอุบล คำกองแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
    นางสาวรติกร จิตรพีระ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 
 
         
  นางสาวปรารถนา พิชิตธนปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ