วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายพิจักษณ์ ผุดผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม "คนสุพรรณรวมพลังอาสาทำความดี" จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

235/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อีเมล์ : suphanburi@doae.go.th โทรศัพท์.035-555-455

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์