วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

 
 
พันธกิจ
  1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
  2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรได้ตามความต้อง การของตลาด
  3. ให้บริการทางการเกษตรและปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
  4. สนับสนุนให้จัดทำ R&D และพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตรร่วมกับการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน
 
 
เป้าประสงค์หลัก

เกษตรกรและกลุ่มสถาบันเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มั่นคง ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง