วันที่ 12 มกราคม 2560 หน้าหน้ากลุ่มจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่
นางสาวณธรา แย้มพิกุล เกษตรกรอำเภอด่านช้างเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับการพิจารณาคัดเลือกของคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ระดับประเทศ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

235/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อีเมล์ : suphanburi@doae.go.th โทรศัพท์.035-555-455

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์